Disclaimer - Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.vastguide.be. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website met inbegrip van de ter beschikking gestelde teksten, tools, beelden, grafisch materiaal, logo’s,... alsook de paginavorming, uitgeschreven programma’s en gebruikte software worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Vastguide of derden waarmee Vastguide daaromtrent contractuele afspraken heeft gemaakt.

Tenzij daarvoor een voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vastguide of de betrokken derde(n) verkregen werd, is het ten strengste verboden de inhoud van deze website te reproduceren, verspreiden, verkopen of op enige andere wijze te gaan exploiteren.

De gebruiker van deze website verbindt er zich toe zich te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Vastguide of de betrokken derden.

Vastguide geeft echter wel de door Vastguide zelf geschreven en uitgegeven teksten in licentie volgens de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-NC-SA 4.0). Via deze licentie maakt Vastguide het haar gebruikers mogelijk haar werk te kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op haar werk gebaseerd is, doch onder een aantal voorwaarden:

  • BY: de gebruiker dient te allen tijde melding te maken van Vastguide als auteur van de gebruikte teksten;
  • NC: de gebruiker mag de teksten en al dan niet daaruit afgeleide werken, niet gebruiken voor commerciële doeleinden;
  • SA: de gebruiker mag de teksten bewerken op voorwaarde dat het daar uit ontstane afgeleide materiaal onder dezelfde licentie wordt vrijgegeven als het originele werk.

3. Inhoud en aansprakelijkheid

De inhoud op deze website is uitsluitend informatief van aard. De aangeboden informatie kan in geen enkel geval beschouwd worden als een gespecialiseerd juridisch of deskundigenadvies. Op geen enkel moment kunnen er rechten ontleend worden aan de ter beschikking gestelde informatie.

Hoewel Vastguide de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, stelt Vastguide zich niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Vastguide stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de website.

Indien u als gebruiker onjuistheden, onvolledigheden of veroudering van de aangeboden informatie zou opmerken, vragen wij u om ons daar op te wijzen en contact met ons op te nemen.

Op geen enkele wijze kan Vastguide aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website of de daarop aangeboden inhoud.

Vastguide kan niet verplicht worden de informatie op de website up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de website, zonder enige melding daarvan, offline te halen of te wijzigingen.

Ongeacht tegenover wie, kan Vastguide in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, werkonderbrekingen, verlies van computergegevens, beschadiging aan programma’s, apparatuur of andere activa van de gebruiker.

4. Hyperlinks en verwijzing naar inhoud van derden

Op of via deze website wordt u met hyperlinks doorverwezen naar websites van overheden, instanties, organisaties en andere door derden beheerde bronnen. Vastguide heeft over deze websites geen enkel zeggenschap, technische of inhoudelijke controle en biedt daarom ook geen enkele garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Evenmin staat Vastguide in voor de beschikbaarheid van deze websites.

De hyperlinks naar andere websites houden geen bekrachtiging of aanbeveling in van de inhoud die aldaar geboden wordt. De hyperlinks worden de gebruiker louter ter informatie en voor zijn eigen gebruiksgemak aangeboden. Het gebruik van de hyperlinks is voor eigen risico van de gebruiker.

Vastguide aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van deze externe websites, het gebruik, de inhoud of beschikbaarheid ervan.

5. Wijzigingen

Vastguide behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie met in begrip van deze disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hierover nadere melding te moeten maken. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de andere verklaringen, gewijzigd is.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van deze website, zijn uitsluitend de rechtscolleges van het arrondissement Gent bevoegd.