Wat doet Vastguide?

Vastguide verzamelt alle online beschikbare informatie omtrent de onroerende goederen gelegen in het Vlaamse Gewest. De doelstelling van Vastguide bestaat er uit deze informatie gratis maar bovenal op een gebruiksvriendelijke wijze aan te bieden aan zowel de toekomstige verkoper, diens bemiddelaar als alle andere geïnteresseerden of professionelen binnen de vastgoedsector. Vastguide doet hierbij een beroep op de open data politiek van de Vlaamse Overheid en bundelt alle relevante gegevens die nodig en nuttig kunnen zijn bij een vastgoedtransactie.

Naast deze publieke informatie die door Vastguide gebundeld wordt en die specifiek betrekking heeft op een door de gebruiker ingegeven onroerend goed wordt er door Vastguide ook allerhande algemene informatie met betrekking tot transacties van onroerende goederen beschikbaar gesteld. Het streven naar een uitgebreide verzameling van informatie die zowel algemeen toepasselijk is voor een overdracht van vastgoed in de meest uitgebreide betekenis van het woord, als het aanbieden van zeer gedetailleerde informatie over elk onroerend goed gelegen in het Vlaamse Gewest wordt door Vastguide hoog in het vaandel gedragen.

Hoe werkt Vastguide?

Vastguide biedt momenteel drie vormen van dienstverlening aan.

1. De gebruiksvriendelijke verzameling van open data die specifiek gelinkt is aan een door de gebruiker in te geven onroerend goed.

Op basis van het ingegeven adres zal afhankelijk van de keuze van de gebruiker - de wettelijke informatie, een overzicht van historische kaarten of een overzicht van een aantal luchtfoto’s worden weergegeven die via de open data beschikbaar worden gesteld via WMS (Web Map Service – geografische informatie die via het internet wordt gepubliceerd). In de praktijk dient men vaak verscheidene bronnen te raadplegen en tal van opzoekingen te verrichten om de noodzakelijke informatie inzake een vastgoedtransactie te bekomen. Naast arbeidsintensief is dit ook tijdrovend. De grote meerwaarde voor de gebruiker bestaat uit het feit dat alle relevante vastgoedinformatie dankzij Vastguide nu in één enkele opzoeking te verkrijgen is. In één enkele zoekopdracht, op basis van één adres, biedt Vastguide de gebruiker alle online beschikbare informatie en tal van aanvullende en nuttige inlichtingen bij het gezochte onroerend goed.

2. De aanvullende en algemene informatieverstrekking omtrent diverse aspecten van een vastgoedoverdracht.

Vastguide maakt haar gebruikers wegwijs doorheen het juridische en fiscale kluwen dat de Vlaamse en Federale wetgeving op vandaag kenmerkt. Met enkele eenvoudige muisklikken kunnen de gebruikers meer te weten komen over alle mogelijke onderwerpen en dit op een transparante en verstaanbare wijze. Vastguide werkt deze informatie op regelmatige basis bij en breidt deze ook steeds uit. De verstrekte informatie wordt verzorgd en beheerd door professionelen binnen de vastgoedsector die er naar streven de gebruiker een zo sluitend mogelijk antwoord te bieden op tal van gerezen vragen binnen dit domein. Mocht u als gebruiker geen antwoord vinden op uw specifieke vragen, dan kan u deze steeds via contact aan de medewerkers van Vastguide bezorgen , waarna die volkomen vrijblijvend behandeld zullen worden.

3. Het aanbod van een aantal gebruiksvriendelijke en accurate rekenmodules.

Bijkomend aan de specifieke en algemene informatieverstrekking die Vastguide haar gebruikers verleent, streeft zij met het aanbieden van deze rekenmodules opnieuw naar het op een gebruiksvriendelijke wijze faciliteren van haar vastgoedondernemende gebruikers. Gericht op zowel particulieren als professionelen maken de ter beschikking gestelde rekenmodules het mogelijk om de financiële en fiscale gevolgen van een vastgoedtransactie voor te bereiden en in te schatten. De rekenmodules zijn opgebouwd op basis van wettelijke en marktconforme gegevens en maken het mogelijk om eenvoudigweg via het invoeren van een aantal gegevens een volledig overzicht te bekomen van de geplande transactie. Op deze manier wenst Vastguide haar gebruikers toe te laten hun investeringen op doordachte wijze te gaan uitvoeren.

Wat is “open data”?

Open data wordt door Open Knowledge International gedefinieerd als data die vrij gebruikt, hergebruikt en opnieuw verspreid kan worden door iedereen en dit voor elk doeleinde. Deze data gaat uit van de overheid en private ondernemingen die zo hun informatie beschikbaar stellen aan derden. Men gaat er daarbij van uit dat er zo weinig mogelijk beperkingen mogen worden gelegd op de beschikbaarheid van informatie en het hergebruik ervan. Deze open data zorgt voor allerhande innovaties en economische voordelen. In Vlaanderen wordt de open data gereguleerd onder de vorm van verschillende types van licentie waaronder de gebruikers van de open data moeten handelen. Voor meer informatie kan u de website van de Vlaamse overheid raadplegen.

Welke informatie is beschikbaar?

Vastguide streeft ernaar om zoveel als mogelijk en op dagelijkse basis de online beschikbare informatie te verzamelen en aan te bieden aan haar gebruikers. Enerzijds is Vastguide daarbij afhankelijk van de overheid en wat deze overheid wenst aan te bieden en anderzijds van haar eigen organisatie. Aangezien er elke dag bijkomend informatie wordt beschikbaar gesteld, wenst Vastguide zichzelf ook de mogelijkheid te geven om deze informatie op correcte wijze te verwerken (op te laden, te onderzoeken en op gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar te stellen).

Op vandaag wordt reeds volgende informatie aangeboden:

 • Grootschalig Referentie Bestand
 • Kadastrale identificatie
 • Gewestplan, met bijkomende informatie over de diverse types van bestemmingsgebieden
 • Databestanden van het Recht van Voorkoop, met aanduiding van de begunstigden
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen, met achterliggende informatie van de desbetreffende RUP
 • Overstromingsgevoelige zones en afgebakende oever- en overstromingsgebieden
 • Boswijzer en diverse groenkaarten
 • Aanduiding van het beschermde onroerende erfgoed
 • Contactgegevens en aanvraagmogelijkheden van diverse publieke overheden (OVAM, steden en gemeenten, …)
 • Contactgegevens en aanvraagmogelijkheden van erkende energiedeskundigen en keuringsinstanties
 • Algemene informatie m.b.t. de vastgoedsector
 • Verschillende rekenmodules en -tools


Vastguide is er zich van bewust dat dit een voortdurend proces is dat steeds de nodige opvolging en uitbreiding vereist. Vastguide rekent hiervoor uiteraard op het begrip van haar gebruikers. Indien u als gebruiker zelf op nieuwe informatie zou stuiten die nuttig kan zijn in deze of andere applicaties dan staat Vastguide daar vanzelfsprekend voor open. Desgewenst kan u ons deze hier bezorgen.

Kan mijn huis worden verwijderd van op Vastguide?

Aangezien Vastguide slechts in beperkte mate een beroep doet op eigen databanken en gegevens kan uw huis jammer genoeg niet worden verwijderd van op Vastguide. De specifieke gegevens die verbonden zijn aan uw woning worden namelijk nergens opgeslagen of verwerkt bij Vastguide zelf. Vastguide beperkt zich tot het ophalen van deze informatie bij de respectievelijke overheden die deze gegevens nu eenmaal als publiekelijk aanzien. U hoeft zich in elk geval geen zorgen te maken daar Vastguide alles in het werk stelt om op geen enkele wijze persoonlijke informatie beschikbaar te stellen. Uw persoonlijke gegevens zullen met andere woorden nooit kunnen worden aangevraagd of worden geraadpleegd via Vastguide. Indien u desondanks toch vragen zou hebben over uw privacy en persoonlijke rechten kan u ons dit steeds laten weten en zullen wij onderzoeken in welke mate wij u kunnen verder helpen.

Moet ik betalen voor deze informatie?

De initiatiefnemers van Vastguide zijn er van overtuigd dat informatie in al haar vormen op kosteloze wijze ter beschikking moet worden gesteld voor iedereen die er naar op zoek is. De verschillende gebruiksvriendelijke toepassingen van Vastguide (opzoeking van wettelijke informatie en de rekentools) worden derhalve volledig gratis aangeboden zonder enige beperking vanwege Vastguide.

Ik begrijp bepaalde gegevens/informatie niet of kan deze moeilijk interpreteren.

In eerste instantie wenst Vastguide u hiervoor door te verwijzen naar de algemene pagina waarop u bijkomende teksten kan vinden die de door Vastguide verzamelde informatie enigszins wensen te duiden en toe te lichten. Indien u in deze teksten niet zou vinden wat u zoekt dan kan u vrijblijvend uw vraag stellen via de contactpagina. Vastguide probeert u dan zo snel mogelijk verder te helpen.

Van wie gaat Vastguide uit?

Vastguide is een idee en initiatief van Ruben Volckaert (advocaat te Gent – met voorkeursmaterie in het vastgoedrecht) dat mede ondersteund en juridisch vormgegeven wordt door Siriam Keeta (advocate te Gent - met voorkeursmaterie in het vastgoed- en ruimtelijke ordeningsrecht) en door Shapesharp (Mathias van Heule en Sacha Baert) technisch werd ontwikkeld en beheerd. Vastguide doet tevens een beroep op verschillende professionelen binnen de vastgoedsector die hun kunde en kennis kosteloos ter beschikking stellen van het grote publiek om zo samen met Vastguide haar algemene doelstelling (het kosteloos ter beschikking stellen van informatie aan eenieder die er naar op zoek is) te kunnen bewerkstelligen.

Ik krijg geen resultaat of enkel lege kaarten?

Mogelijks heeft u een onjuist adres ingegeven of een huisnummer dat (nog) niet gekend is in de door u ingegeven straat. Vastguide kan enkel adressen opzoeken die gekend staan in het CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand) gezien de benodigde kaarten worden aangemaakt op basis van de geografische data verkregen via het CRAB. Indien dit probleem zich blijft voordoen of indien u er zeker van bent dat het adres toch gekend zou moeten zijn, kan u ons hierover aanspreken via Over ons.

U dient er eveneens rekening mee te houden dat voorlopig enkel adressen uit Vlaanderen kunnen worden opgezocht.